3 februari 2018

Investeringsbeslissingen in vijf stappen

Niet alleen het investeringsbedrag is belangrijk. Rendement en terugverdientijd zijn minstens zo belangrijk. Aldus Jaap Luchies van Flynth adviseurs en accountants.Ondernemers, en dus ook ondernemers in de visserij denken voortdurend na over hun kansen, bedreigingen, vernieuwing en/of uitbreiding en de investeringen die daarbij horen.
Een gezonde onderneming investeert om in de toekomst voordeel te halen. Waarmee voldoende rendement en dus continuïteit wordt gerealiseerd. Wat zijn de belangrijkste stappen om tot een goede afweging te komen?

Geld is (ook) in de visserijsector beperkt beschikbaar. Alleen al daarom moeten investeringsbeslissingen weloverwogen genomen worden. Het helpt daarbij om de volgende stappen te nemen:1. Onderzoek welke investeringsmogelijkheden er zijn;

2. Overweeg andere factoren dan alleen financiële bij de eerste selectie;

3. Bereken de belangrijkste kengetallen per investeringsmogelijkheid;

4. Beoordeel welk alternatief voor u de beste resultaten geeft;

5. Beslis.Investeringsmogelijkheden
 vissersschip

In klantgesprekken merken we dat ondernemers over verschillende investeringsmogelijkheden nadenken. Met name over nieuwbouw of een bestaand schip kopen. Daarnaast wordt nagedacht over investeringen in te gebruiken visserijtechniek, visverwerkingsmogelijkheden aan boord, quota-aankoop, rechten etc.. Het is zaak is belangrijkste opties op een rij te zetten, met de daarbij behorende bedragen. Andere factoren


In de overweging van investeringsmogelijkheden spelen meer factoren dan alleen financiële een rol. De aandacht van de maatschappij voor duurzame visserij is daarvan een voorbeeld. Naast bijvoorbeeld (te verwachten) wet- en regelgeving. Maar ook het effect van de investeringen op de overdraagbaarheid van het bedrijf op de volgende generatie of bij eventuele verkoop. Dat vraagt een visie op deze ontwikkelingen. En keuzes in investeringen die recht doen aan de continuïteit van het bedrijf op langere termijn.Belangrijke kengetallen


Het belangrijkste kengetal van een investeringsanalyse is om te beginnen het te investeren bedrag. Dat lijkt een open deur maar vaak worden bijkomende investeringen over het hoofd gezien. Een goede inschatting van bijkomende kosten in van belang. Bij nieuwbouw is bouwrente een aandachtspunt. Bij aankoop van een bestaand schip zijn bijvoorbeeld de totale refit-kosten van belang.

De terugverdientijd is een ander belangrijk kengetal. Bij een langere terugverdientijd is het risico groter. Over het algemeen geld dat een kortere terugverdientijd aantrekkelijker is.

Terugverdientijd hangt samen met de winstgevendheid of het rendement van een investering. 

Rendement is een derde belangrijk kengetal. Hoe beter het rendement hoe aantrekkelijker het project. Met name de hoogte van het rendement , en de risico’s bij de geprognosticeerde winsten zijn belangrijk. Het dempen van risico’s in de exploitatie door bijvoorbeeld lagere brandstofkosten te realiseren via een lager literverbruik is een goede manier om risico’s te dempen.

Voor de financierbaarheid van de plannen spelen de te bieden zekerheden voor een bank natuurlijk een rol

.

Beoordelen beste alternatief en beslissen


Wat het beste investeringsalternatief voor uw onderneming is blijkt uit een vergelijking van de mogelijkheden op de belangrijke kengetallen terugverdientijd en te verwachten resultaten (of kasstromen voor de fijnproever). Voorbeeld: businesscase MDV-Visserijschip


Hierna geven we een analyse voor een investering in een nieuw te bouwen MDV-visserijschip. Het schip is ontworpen voor de twinrig- en flyshootvisserij. De kengetallen zijn ontleend aan de praktijk van de MDV-1. We zoomen met name in op punt 3 van het stappenplan: de belangrijkste kengetallen.

Uitgangspunten bij investering in visserschip

In verband onder andere de meest recente ontwikkelingen is geen rekening gehouden met de effecten van het vissen met de twinrigpuls vistechniek (TRP). 

Voetnoot:
Deze analyse is heeft als doel een oordeel te geven over de investeringsaantrekkelijkheid van de veronderstellingen van het masterplan duurzame visserij. De analyse dient niet expliciet voor de haalbaarheid van een financiering. Hiervoor zal per onderneming , afhankelijk van financieringsvorm en de eigen uitgangssituatie (o.a. beschikbare quota, zekerheden, eigen vermogenspositie) separaat een beoordeling moeten worden gemaakt. In deze opstelling is genormaliseerd voor de onderzoekactiviteiten van de MDV-1.

De uitgangspunten leiden tot de  volgende exploitatie.

Exploitatieprognose

 

De vrije cashflow is als volgt te berekenen.

Cashflow visserschip

Kengetallen

Hieruit ontstaan de volgende kengetallen:

Investering en terugverdientijd vissersschip

Risico’s


Voor het in kaart brengen van (financiële) risico’s bij investeringen in de visserijsector wordt meestal gekeken naar de effecten van een daling van de besomming (lagere visprijzen) en/of een stijging van de gasolieprijzen.

Dat geeft in deze businesscase het volgende inzicht.

Gasolieprijs en scholprijs effect investeringsbeslissing

In grafiek:

Gasolieprijs / liter

 

Scholprijs / liter 

 

Tot slot


Deze analyse is opgesteld aan de hand van ervaringscijfers van de MDV-1. Met deze berekeningen heeft een eerste  indicatie van de aantrekkelijkheid om te investeren in een  nieuwbouw MDV-schip. En kunt u naast de kerncijfers van uw eigen plannen leggen voor een eerste vergelijking.  Binnenkort verschijnt op onze website een rekenmodel waarbij  u deze berekeningen kunt afstemmen op uw eigen bedrijfssituatie. 

 

Dit artikel is tevens verschenen in de Special van Visserijnieuws, 2 februari 2018